หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้งสองท่าน ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้งสองท่าน ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-05-30 23:28:26

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้งสองท่าน ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อันประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 1 ราย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

2. อาจารย์รุจิพรรณ แฝงจันดา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Download