หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-07-22 11:55:07

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ซึ่งพรั่งพร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

ซึ่งพิธีการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทอดวางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ รับพระบรมราชโองการ และสายสังวาลตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย แล้วกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวปราศรัยแก่ประชาคม ปิดท้ายด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ มอบดอกไม้แสดงความยินดี


Download