หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-07-22 14:24:24

เมื่อวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมขึ้น ณ ห้อง 4761 และ 4222 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม พื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เตรียมความพร้อมด้านการเรียนและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาใหม่ 2) เตรียมความพร้อมด้านทักษะการคำนวณเชิงตัวเลขและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะโปรแกรม Excel พื้นฐาน ให้กับนักศึกษาใหม่

กิจกรรมหลักเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากร ดร. ไสว ศิริทองถาวร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.38 จาก 5 ระดับ) ผลที่ได้รับจากโครงการคาดว่านักศึกษาจะมีอัตราการออกกลางคันลดลง รวมทั้งผลการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องการการคำนวณเชิงตัวเลขที่ดีขึ้น


Download