หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2563
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-07-29 11:39:17

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าสำนักงานคณบดีเข้าร่วม โดยมีวาระสำคัญเรื่องการพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2/2562 การพิจารณาความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน และการพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดย อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา, อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร, อาจารย์ไกรพ เจริญโสภา เป็นผู้นำเสนอหลักสูตรดังกล่าว
Download