หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > หลักสูตร “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณา ให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1
หลักสูตร “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณา ให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-01-18 22:19:20

โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักสูตร “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณา ให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1

ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


>>> View all pictures in Google Drive click here <<<


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักสูตร “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณา ให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา วิทยากรบรรยาย

ในการจัดอบรมครั้งนี้ยังได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยจัดให้มีจุดบริการตรวจคัดกรอง และติดตั้งเจลล้างมือบริเวณสถานที่จัดอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรม อีกด้วยDownload