หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-13 14:20:42

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม รับการตรวจประเมิการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุพิสาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ อาจารย์นฤมล แสนเสนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และว่าที่ร้อยตรี ศรัทธา สินสาธิตสุกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการตรวจประเมินครั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรได้มีผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download