หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-18 10:37:39

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง4764 อาคาร 47 โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะอาทิน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล ขอรวมเดช สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้Download