หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ ตามแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ ตามแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-19 11:37:28

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ ตามแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ตามแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วม ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรลดา ตรีสาคร และอาจารย์นฤมล แสนเสนา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้

Download