หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-19 12:59:14

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้

Download