หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-08 14:36:16

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

วันที่ 27 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download