หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมหารือเพื่อทบทวนชื่อปริญญาใหม่ของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ประชุมหารือเพื่อทบทวนชื่อปริญญาใหม่ของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-14 15:20:57

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมหารือเพื่อทบทวนชื่อปริญญาใหม่ของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา ซึ่งในที่ประชุมได้ข้อสรุปปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในคราวถัดไป
Download