หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-15 13:06:46

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ในนามของมหาวิทยาลัยต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลงานจากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชิ้นงาน ดังนี้

ชื่อผลงาน ขวด สร้างสรรค์ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ และ นางสาวรวินทุ์นิภา เสงี่ยมแก้ว โดยผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลงานยื่นขอการจดสิทธิบัตรต่อเนื่องทุกปี

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แจ้งผลการจดทะเบียนและส่งหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่คำขอ 1802004002 เลขที่สิทธิบัตร 73963 ให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
Download