หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ “ ดีมาก”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ “ ดีมาก”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-15 15:12:06

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ “ ดีมาก”

วันที่ 10 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นคณะกรรมการ นางสาวอภิญญา จูเลิศ และ นางสาวอุไรพร ศิลป์นาวา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขานุการ ที่เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของคณะฯ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร นำเสนอภาพรวมและสรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ตามลำดับ จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการประเมินพร้อมกับซักถามในประเด็นต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา จึงส่งผลให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับคะแนนผลการประเมินคุณภาพ 4.68 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีมาก”
Download