หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักประชาสัมพันธ์ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal”
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักประชาสัมพันธ์ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-16 16:35:00

บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์-นักประชาสัมพันธ์ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal” จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการดังกล่าวได้มีการจัดอบรมมาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital University โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน ในยุค New Normal อีกทั้งเพื่อต่อยอดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

ขอบคุณภาพข่าวจาก: ธนชาติ นาที

Download