หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อธิการบดีมอบโยบายเชิงรุกเตรียมพร้อมรับสมัครนักศึกษา
อธิการบดีมอบโยบายเชิงรุกเตรียมพร้อมรับสมัครนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-25 15:19:05

อธิการบดีมอบโยบายเชิงรุกเตรียมพร้อมรับสมัครนักศึกษา

21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม "เครือข่ายประชาสัมพันธ์คณะ วิทยาลัย ศูนย์ สถาบัน สำนัก" จัดโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เชิงรุก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

Download