หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > โครงการวิพากย์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการวิพากย์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุน งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-10-28 14:55:28

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการวิพากย์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและเพื่อให้ผู้เข้ารับการวิพากย์ข้อเสนอโครงการวิจัยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพในการเสนอขอรับทุนวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมDownload