หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศและโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน ค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp)
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศและโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน ค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-07 17:46:00

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ุ รัตนาวะดี หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศและโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน ค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และค่ายออกแบบ (Design Camp) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมโครงการอบรมฯ มีการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น พร้อมกับพัฒนาทักษะทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และในโอกาสนี้ยังได้แนะนำสาขาวิชาในการเข้าศึกษาต่อให้กับครูแนะแนวและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Download