หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > โครงการพัฒนาและวิพากย์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน อุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการพัฒนาและวิพากย์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน อุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-16 17:27:28

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาและวิพากย์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและเพื่อให้ผู้เข้ารับการวิพากย์ข้อเสนอโครงการวิจัยสามารถนำความรู้ไปพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพในการเสนอขอรับทุนวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศุฑามาศ กลิ่นหอม นักกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วม


Download