หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-01-04 11:49:47

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าสำนักงานคณบดีเข้าร่วม โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 การพิจารณาการขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตของนักศึกษา การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับบริษัทเมเจอร์ดิเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด

Download