หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารถ่ายภาพร่วมกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในงาน OpenHouse2020
อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารถ่ายภาพร่วมกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในงาน OpenHouse2020

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-01-31 21:53:58

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในงาน OpenHouse2020
Download