หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1-4 และศิษย์เก่า ออกค่ายอาสาภายใต้โครงการบริการวิชาการด้านความปลอดภัยและพัฒนาศิษย์เก่าร่วมกับชมรมธารนํ้าใจให้น้อง ครั้งที่ 12
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1-4 และศิษย์เก่า ออกค่ายอาสาภายใต้โครงการบริการวิชาการด้านความปลอดภัยและพัฒนาศิษย์เก่าร่วมกับชมรมธารนํ้าใจให้น้อง ครั้งที่ 12

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-03 14:56:42

วันที่ 18-20 ธ.ค. 2563 ผศ.อรัญ ขวัญปาน นำ นศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้นปีที่ 1-4 และศิษย์เก่า ออกค่ายอาสาภายใต้โครงการบริการวิชาการด้านความปลอดภัยและพัฒนาศิษย์เก่าร่วมกับชมรมธารนํ้าใจให้น้อง ครั้งที่ 12  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพของตนเองในการบริการความรู้สู่นักเรียนและชุมชน เป็นการปลูกฝังจิตอาสา นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

     1. งานสีทาสี สนามเด็กเล่น ตีเส้นสนามฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล เพ้นท์พื้น

     2. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆ

     3. งานติดตั้งอ่างล้างจานในครัว 2 ชุด ติดตั้งอ่างล้างหน้าของห้องน้ำ 2 ชุด และก่อสร้างอ่างล้างมือขนาด 2 เมตร 

     4. งานติดตั้งถังดับเพลิง 8 ถัง

     5. งานติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2 ชุด

     6. งานสันทนาการ 

     7. การประกอบอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียน

     8. การให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิต CPR และ AED

     9. ให้ความรู้เรื่องไฟฟ้าและอัคคีภัย และซ้อมดับไฟในสถานการณ์จำลอง

     10. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นของนักเรียน ครู และบุคลากร

     11. จัดบอร์ดเพื่อการศึกษา

     12. ติดตั้งลำโพง 2 ตัว

     13. มอบอุปกรณ์กีฬา และมอบทุนการศึกษา

     ทั้งนี้ก่อนเดินทางไปและกลับได้มีการคัดกรอง (covid-19) นศ.ทุกคนแข็งแรงเป็นปกติทั้งไปและกลับ และโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


 Download