หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทุนการศึกษา > นายพงษ์พรร เจริญบูรโณภาส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
นายพงษ์พรร เจริญบูรโณภาส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-05 12:53:12

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 1 ราย คือ นายพงษ์พรร เจริญบูรโณภาส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท


Download