หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-03 15:39:57

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์

การประชุมมีเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

การพิจารณาศักยภาพอาจารย์พิเศษ

การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2562-2563

การพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

Download