หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การไฟฟ้านครหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-15 05:28:18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน นิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การไฟฟ้านครหลวงให้ความอนุเคราะห์ นศ.ในการเรียนรู้การปฎิบัติงานจริงตามคุณลักษณะของ จป.วิชาชีพ ในส่วนงาน maintenance เครื่องจักร ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก นศ.ได้นำความรู้จากการศึกษามาใช้ อาทิ Risk Assessment, การชี้บ่งอันตรายด้วย JSA, check sheet, การใช้ PPE การไฟฟ้าฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย และได้รับมาตรฐาน ISO45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นศ.ได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาองค์กร 1) ระบบควบคุมการเข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเหมาเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล 2) การจำทำระบบการใช้งาน PPE ตามลักษณะงานด้วย QR Code และได้เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ เพื่อไปต่อยอดในอนาคตต่อไปDownload