หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าพบหัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ์
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าพบหัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-19 18:54:42

25 กุมภาพันธ์ 2564 นายเมธาวี ต๊อดแก้ว นายภัทรกร อุณเวทย์วานิช และนางสาววรรณวรียา รักประยูร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าพบอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในโครงงานพัฒนาระบบ "ชุดควบคุมความชื้นและแสงสว่างสาหรับการดูแลกล้วยไม้ขนาดเล็กในอาคารโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง" โดยมีอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Download