หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-13 17:11:44

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ  บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด โดยมี  นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหารบริษัท  เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้   ทั้งนี้ นางสาวธีริศรา พวงประโคน ประธานบริหารฝ่ายพัฒนาองค์กร ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย 

     สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรอาคารและด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ แก่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการผลิตบัณฑิตและบุคคลากร การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรอาคารและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ การฝึกอบรม การศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงการใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน

      ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้กล่าวแนะนำ นางสาวณัฐธยาน์ ชุมวงษ์ และ นายธรรมรัตน์ อยู่สมบูรณ์ บัณฑิตใหม่ของสาขาวิชาฯ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย “ผู้จัดการอาคาร” (BM) ในโครงการ Management Trainee รุ่นที่ 1 จาก Major Lifescape Academy ศูนย์คัดสรรและพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการเฟ้นหาเมล็ดพันธุ์ดีจากสถาบันการศึกษา เข้าเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) และทักษะความเป็นผู้นำอย่างเข้มข้น 6 เดือนเต็ม เพื่อเลื่อนตำแหน่งสู่ระดับผู้จัดการและได้รับผลตอบแทนในอัตราสูงกว่าบัณฑิตจบใหม่ทั่วไป ทั้งนี้ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำของประเทศที่เชี่ยวชาญโครงการที่อยู่อาศัยในระดับไฮเอน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรและการมอบทุนการศึกษาแก่สาขาวิชาฯ    

และในโอกาสเดียวกันคณะทำงานได้เข้าแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกด้วย  และได้เข้าเยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรมและศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยมี นางพรรษภรณ์ เฉลิมลอย ภัณฑารักษ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้นำชมDownload