หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยเรื่อง "Design and Implementation of Mini-UAV for Indoor Surveillance"
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยเรื่อง "Design and Implementation of Mini-UAV for Indoor Surveillance"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-27 14:32:00

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายณัฐวัตร บุณยธรรมิก นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนกลุ่มนักวิจัย ประกอบด้วย นายศรัณย์ กงมะณี นายปิยวัชร วุฒิโช และนายปรัชญา ขยันเยี่ยม ซึ่งมีอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนองานวิจัยเรื่อง "Design and Implementation of Mini-UAV for Indoor Surveillance" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021) ณ โรงแรม Pullman Pattaya Hotel G พัทยา จ.ชลบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต และสมาคม EEAAT (Electrical Engineering Academic Association Thailand) ผลงานวิจัยดังกล่าวจะเผยแพร่ในฐานข้อมูล IEEE Xplore ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีความสำคัญสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีดัชนีในฐานข้อมูล Scopus โดยจะเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการเผยแพร่
Download