หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4
อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-06-27 16:48:33

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียนและสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 4711 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
Download