หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Mobile Application for Basic Computer Troubleshooting using TensorFlow Lite" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Mobile Application for Basic Computer Troubleshooting using TensorFlow Lite" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-06-27 17:46:32

1-3 เมษายน 2564 นางสาวปุณฑริกา สายหยุด นางสาววรีพร ประทุมทอง และนายณัฐกาญจน์ ภิญโญทรัพย์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Mobile Application for Basic Computer Troubleshooting using TensorFlow Lite" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM โดยมีอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้อง 4726 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานวิจัยดังกล่าวจะเผยแพร่ในฐานข้อมูล IEEE Xplore ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีความสำคัญสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีดัชนีในฐานข้อมูล Scopus โดยจะเป็นงานวิจัยชิ้นที่สองของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการเผยแพร่
Download