หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ผ่านระบบ Online Google Meet
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ผ่านระบบ Online Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-13 22:17:51

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ผ่านระบบ Online Google Meet

                 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

โดยมีวาระการประชุมเบื้องต้นดังนี้ 

                คณบดีได้กล่าวแนะนำทีมบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชุดใหม่ ประกอบด้วย

อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์ขวัญเรือน  รัศมี          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  

นางสาวตวงพร เซอร์ประยูร         หัวหน้าสำนักงานคณบดี 

             เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะ ในรูปแบบ Work from Home 100 % การลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรภายในคณะ การจัดตารางเวรปฏิบัติงานของบุคลากร ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

             แนวทางการดำเนินการสำหรับ นักศึกษาที่ต้องมีการติดต่อราชการให้เป็นรูปแบบ Online โดยได้จัดช่องทางการติดต่อไลน์กลุ่มของ แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษา 

            การนัดหมายประชุมในครั้งต่อไป จะมีการประชุมติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

            และเรื่องอื่น ๆDownload