หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จำนวน 2 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เข้ารับการอบรม UD Academy รุ่นที่ 2
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จำนวน 2 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เข้ารับการอบรม UD Academy รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-25 20:33:42

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคารและหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันการศึกษา รับเกียรติร่วมให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันที่ 10 MAY 2021 ร่วมกับ รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์  หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนและศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ในหัวข้อ Universal Design “Putting safety first” โดยให้สัมภาษณ์ร่วมกับตัวแทนอีก 2 ท่าน ทั้งจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และนิสิตระดับปริญญาตรี โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นตัวแทนจากผู้ผ่านการอบรมในโครงการอบรมการออกแบบเพื่อทุกคน(Universal Design) รุ่นที่ 1 โดยศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (UD Academy) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

               โดย ผศ.จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา ได้ให้สัมภาษณ์ในฐานะสถาปนิกและอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารว่า เข้าร่วมการอบรมฯเพื่อวางแผนที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาของตน และต้องการสนับสนุนให้พวกเขานำแนวคิดการออกแบบที่เป็นสากลนี้ ไปใช้ในโครงการที่พวกเขาดูแลเมื่อสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ผศ.จิตราวดี ยังให้ความสนใจในเรื่องการใช้วัสดุเพื่อลดต้นทุนการออกแบบที่เป็นสากล โดยกล่าวว่า "นักออกแบบต้องเข้าใจอุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่มีราคาแพงไม่ได้แปลว่าต้องมีคุณภาพเยี่ยมเสมอไป และมันเป็นเรื่องสนุกและท้าทายที่จะหาวิธีใช้อุปกรณ์เพื่อการออกแบบที่เป็นสากล ภายใต้งบประมาณที่จำกัด

ในโอกาสนี้ มุ่งหวังให้เป็นแรงบันดาลใจให้สถาปนิก นักออกแบบ นักพัฒนาสินทรัพย์และนักบริหารอาคารสถานที่ ทำให้อาคารสามารถเข้าถึงได้และปลอดภัยมากขึ้นสำหรับคนทุกคน 

            นอกจากนี้แล้ว ผลจากความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาฯ กับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ทำให้นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จำนวน 2 คน ได้แก่ นายพัทธนันทน์ จิตราพัฒนานันท์ และ นางสาวกมลวรรณ ทองสถิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เข้ารับการอบรม UD Academy รุ่นที่ 2 โดยทาง สสส. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตรทั้งการเรียนการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติDownload