หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมยกร่างหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมยกร่างหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-15 19:27:48

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมยกร่างหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมหารือกำหนดทิศทางแนวทางการยกร่างหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว ร่วมด้วย น.ส. รัตนาภรณ์ แสงวิลัย หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรและแผนการสอน กองบริการการศึกษา และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Download