หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 5 / 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 5 / 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-15 20:59:58

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 5 / 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม  2564  มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดย อาจารย์จิติมา  เสือทอง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ และ อาจารย์ขวัญเรือน  รัศมี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

            ในนามของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแด่ท่านในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้Download