หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมเปรียบเทียบตัวชี้วัดเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมเปรียบเทียบตัวชี้วัดเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-15 23:23:46

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมเปรียบเทียบตัวชี้วัดเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี เป็นประธาน  ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในสังกัดคณะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีการพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet
Download