หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ ร่วมยินดีกับ ผศ. และ อาจารย์ที่จบระดับปริญญาเอก
คณะเทคโนฯ ร่วมยินดีกับ ผศ. และ อาจารย์ที่จบระดับปริญญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-17 20:09:32

           เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

           ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิติมา เสือทอง  อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

นอกจากนี้ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

             โดยสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาที่ได้รับความนิยม และมีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
Download