หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > แสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวาระที่ 2
แสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวาระที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-17 21:30:43

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุรพันธ์ุ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวาระที่ 2  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 5 / 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม 

ในนามของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแด่ท่านในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้Download