หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนลงนามความร่วมมือ MOU กับ กรมพัฒนาที่ดิน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนลงนามความร่วมมือ MOU กับ กรมพัฒนาที่ดิน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-19 14:46:38

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขับเคลื่อนลงนามความร่วมมือ MOU กับ กรมพัฒนาที่ดิน

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ กับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

          สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยไม่หวังผลกำไร ไม่สามารถให้บริการแผนที่ดังกล่าวแก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัย โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะรายDownload