หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ ออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ ออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-25 19:44:24

เมื่อ 25 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ ออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565


โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ มีดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี ประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองประธาน

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. คุณสมประสงค์ ศรีวิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. คุณธนา กรองทอง กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีนาถ รักสุนทร กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ กรรมการ

9. อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต กรรมการ

10. อาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย กรรมการ

11. อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช กรรมการและเลขานุการ
Download