หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดย ผศ.ดร.นารีนาถ รักสุนทร เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดย ผศ.ดร.นารีนาถ รักสุนทร เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-25 19:58:57

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของแสดงความยินดี สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ. ใหม่

                สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 6 / 2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดย ผศ.ดร.นารีนาถ รักสุนทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                ในนามของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแด่ท่านในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้
Download