หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (2564-2567)
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (2564-2567)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-07-25 20:39:14

**ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสาร ฐานข้อมูล TCI**

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (2564-2567)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ได้เลื่อนเป็นวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2” จากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI)

ทั้งนี้ วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Download