หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้ารับประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้ารับประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-08 20:53:54

เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม  2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้ารับประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร  ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ท่านมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รายชื่อดังต่อไปนี้

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม ประธาน  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรัรัมย์

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ  กรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรัรัมย์

          3.อาจารย์ ดร.วริศรา เชนะโยธิน กรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

          ซึ่งจากการตรวจประเมินฯ มีผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับ "ดี" 

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาด้วยค่ะ


Download