หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-10 03:07:46

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

         สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯจากภายนอก ทั้ง 3 ท่านโดยมีรายชื่อดังนี้

         1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ประธาน   จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

         2. ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ นิลุบล  ขอรวมเดช   กรรมการ  จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

         3. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ศรัทธา  สินสาธิตสุกุล  กรรมการ จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

         ซึ่งจากการเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ คะแนนอยู่ในระดับ “ดี”Download