หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-10 03:18:08

เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม 2564 

          สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร  เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯจากภายนอก ทั้ง 3 ท่านโดยมีรายชื่อดังนี้

          1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร  ประธาน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรดา ตรีสาคร  กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล  แสนเสนา  กรรมการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          ซึ่งจากที่สาขาวิชาเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ คะแนนอยู่ในระดับ “ดี”
Download