หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-12 23:24:14

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการกล่าวเปิดการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกให้เกียรติรับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรจำนวน 3 ท่าน คือ

 1. คุณชาญ ศิริรัตน์     รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและฝ่ายวิศวกรรม 

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 

 2. คุณปิติ อนนตพันธ์    นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA)

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล  จากภาควิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ Google Meetร่วมกับคณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ในสาขาวิชาDownload