หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-08-13 16:55:12

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมดเข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล เชนะโยธิน  กรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม  ประธาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ  กรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          จากผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ พบว่าสาขาวิชาได้รับคะแนนหลักสูตรอยู่ในระดับ “ดี”

Download