หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-04 22:18:46

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสะอาด  ประธาน จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ปัญญาแก้ว  กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร

          3. อาจารย์ ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ  กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

          จากผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ พบว่าสาขาวิชาได้รับคะแนนหลักสูตรอยู่ในระดับ “ดี” Download