หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปและวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปและวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-07 19:33:42

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการกล่าวเปิดการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกให้เกียรติรับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรจำนวน 3 ท่าน คือ

        1.รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

       2. ดร.ราณี  จีนสุทธิ์  นายกสมาคมชาวพฤหัสบดี และอดีตผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

       3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

        โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ Google Meetร่วมกับคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ในสาขาวิชา

Download