หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประชุมอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-07 19:41:34

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  ด้วยฝ่ายบริการการศึกษา ได้จัดประชุมอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว  ทั้งนี้มีอาจารย์พิเศษภาคเรียนที่ 1/2564 เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 13 ท่านซึ่งมีอาจารย์พิเศษสอนในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาการบริการทรัพยากรอาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เป็นต้น 
Download