หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-09 02:14:07

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. การประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วม ในการนี้คณบดี และทีมผู้บริหารได้มอบนโยบาย แนวทางและแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565
Download