หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-09-09 13:31:24

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ส่งวาระเข้าประชุมเรื่องการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้

▶ การพิจารณาให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตร

    ▪️ หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร

    ▪️ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

นำเสนอโดย อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล  โปร่งนุช

    ▪️ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  นิยมรัตน์


Download